List of Mokopane (Potgietersrus) Postal Codes and Zip Codes

0 Shares

Mokopane, officially renamed from Potgietersrus in 2003, is a town in the Limpopo province of South Africa.

In this article, we will be looking at the full list of Mokopane Postal Code and Mokopane Zip Codes of all area in one of South Africa’s beautiful city. Postal codes and Zip codes in South Africa comes in four digits.

What are the postal codes and Zip codes of suburbs in Mokopane? We will be finding out soon enough. Below are the Mokopane Postal Code and Mokopane Zip Codes by suburbs.

  Eldorado Park South Africa

Mokopane postal code

Full List of Mokopane Postal Code and Mokopane Zip Codes

Suburb Zip Code Postal Code
Abbotspoort 608 N/A
Akasia N/A 601
Bakenberg 611 611
Baltimore 619 N/A
Chroom Park 656 601
Cracouw Farm 654 N/A
GA-Kgobudi 634 N/A
GA-Lekalakala 649 N/A
GA-Mathapo 658 N/A
GA-Ramela 643 N/A
Galebelo 615 N/A
Impala Park N/A 601
Koelemansrus 629 N/A
Limburg 613 N/A
Maasstroom 623 N/A
Mahwelereng 626 626
Malatane 604 N/A
Mapela 610 610
Marken 605 N/A
Marnitz 620 N/A
Marulakololo 636 N/A
Masodi 646 N/A
Melk River 541 N/A
Melkrivier 541 N/A
Mokamole 633 N/A
Mokopane West 657 N/A
Mokopane-WES 657 N/A
Nelly 648 N/A
Nkwe 616 N/A
Overijssel 606 N/A
Phalala 652 N/A
Phohlonya 635 N/A
Platinum Reef 602 N/A
Polar Park 645 N/A
Potgietersrus 600 601
Potgietersrus Ext 24 N/A 601
Potgietersrus Ext 8 N/A 601
Potgietersrus UIT 24 N/A 601
Potgietersrus UIT 8 N/A 601
Potgietersrus West 657 N/A
Potgietersrus-WES 657 N/A
Ramatatane 638 N/A
Rapadi 637 N/A
Rebone 617 617
Sekgakgapeng 651 N/A
Seleka 609 N/A
Skrikfontein 644 N/A
Sterkrivier 630 N/A
Suswe 612 N/A
Swartwater 622 N/A
Taueatswala 660 N/A
Tinmyne 603 N/A
Tolwe 690 N/A
TOM Burke 621 621
Treves 618 N/A
Tshamahansi 659 N/A
Usutu 624 N/A
Vaaltyn 650 N/A
Villa Nora 607 N/A
Wydhoek 647 N/A

0 Shares

Leave a Reply