List of Zulu Surnames and Zulu Clan Names

0 Shares

Zulu clan names are the African identity of the Zulu people of South Africa. We have brought you the list of their surnames arranged in alphabetic order.

zulu names

 • B:

Bhebhe – Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Sihlangu samavaka seswel’ ababhemu! Wen’ owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga! Makhul’emini abafokazana bekhul’ ebusuku! Zingwazi zempi yakwaNdunu! Njoman’ eyaduk’ iminyakanyaka, yatholakal’ onyakeni wesine; yabuye yatholakala ngowesikhombisa! Langeni, owavel’ elangeni!

  Understanding Pay As You Earn Taxes (PAYE) in South Africa

h – Mashinini, Guliwe, Cindi

Bhengani – Singo, Nyambawu

Bhengu – Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Wathi uyalithinta lahwaqabala, Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze, Nyawo zeshongololo kaziphumuli, Sigampu, Ngwane, ingwani ngwadi, Abayibone ngesond’ukuthi iwelile, Jali, Nina enilala nomunwe, Nivuke nikhwif’ilanga, Mmemezi kaHlangabeza, Ngcolosi!

  Complete List of Postal Codes in Kenya

Bhuyeni – Sigwaxa

Biyase – Khathini, Ziqubu, Luphondo! Ngonyama yenduna

Biyela – Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha! Luzumane kaNdaba! Bazume, Ndaba, balibele! Njezi kaXhoko! Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng’ osinda abosi

Blose (Bhulose) – Ndelu, Shinga, Madiba (Madziba), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela! Phonsel’ obus’uMajonjobela! Othunga ligcwala lingethiwanga; ligcwal’ ukuhlakanipha! Noncengwa! Wen’ owancengw’ izintombi zathi sicel’ usishade, Bhulose! Chobile! Wen’ owachob’ izintwala zenkosazana! Shinga! Ak’shinganga mina, kwashing’ isibongo!

Bophela – Hlomuka, Ngidi

Buleni – Sgwaza, Nkomedl’abantu, Sgwaca esagwac’ethafeni, Mlomula!

Buthelezi – Shenge, Sokwalisa, Phungashe, Mnyamana kaNgqengelele! Mnandi ngamondi! Wen’ owadliwa ‘zindlovukazi zamlobolela! Nina ‘zinyawo ezimahhele, enaganis’ izintombi nanganye nangambili!

 

 • C:

Caluza – Mncwabe, Jingizana, Mnguni

Cambi – Mathaba, Mbuyazi

Cebekhulu – Linda, Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto! Nongalo, Mntungwa, Sothinyase! Linda kaMafu! Nina bakaMtoyi kaGobho! Mayinga kaNombedu; Oying’ izintaba zombili! Uying’ uMpehleya; wayinga noMaqhwakazi! Izintab’ ezinamancongo (amabizo) njengabantu! Intak’ ehlal’ umhlakuva wakhothama! Is’khov’ umahhehhe; singathi hhi, siyenanela! Senanel’ im’hlamb’ yamadod’ ingqubuzana!

Cele – Ndosi, Khumbuza, Dubandlela, Mlungisi, Magaya, Vico

Chagwe – Mshengu, Nzima, Mayane, Gugushe

Chamane – Gcugcwa, Nzama, Wosiyane

Chibi – Tibane, Mlambo

Chili – Lushaba, Mthuli, Ngwenya

Chiliza – Mdunge, Bhoyiya, Mdzakudza

Chiya – Wohlanga, Galweni, Sodladla

Chonco – Gambushe

Chule – Nxele

Cibane – Shongololo

Cindi – Mahlaba

Coka – Mzimkhulu, Qandela, Manatha

 • D:

Dimba – Dukada Fanisa Fenya Nkundlande

Dindi – Mhlongo Mgabhi Njomane

Dladla – Gadlela, Vezi, Mgabadeli, Mhlophe

Dlamini – Nkosi, Sibalukhulu, Mlangeni

Dlamlenze – Shamase, Nzima, Mawela

Dlangalala – Galu, Nyamenja

Dlomo Mkhabela Dinangwe Bhelesi

Dlodlo – Mpangazitha, Mbanjwa, Mdladlana

Dludla Cebisa Sikhakha

Dludlu Mtima Mzomba Sikhakhane

Dlungwana Nondaba Gagashe Zondi

Donda Ngonyama Masinga Thusini Manqele Mzimela

Doyisa – Bika, Khoso, Mazengezi

Dubazane Mwelase

Dube* Maqhama Khushwayo Nsizwakele Shozi

Duma – Ntenga Mthombeni Lwandle

Dumakude – Shange

Dumisa Gcwensa Ndimande

Dunge Chiliza

Duze Seyama Fakazi Fakude

Dlamlenze – Shamase, Nzima, Mawela

Dlangalala – Galu, Nyamenja

Dlomo Mkhabela Dinangwe Bhelesi

Dlodlo – Mpangazitha, Mbanjwa, Mdladlana

Dludla Cebisa Sikhakha

Dludlu Mtima Mzomba Sikhakhane

Dlungwana Nondaba Gagashe Zondi

Donda Ngonyama Masinga Thusini Manqele Mzimela

Doyisa – Bika, Khoso, Mazengezi

Dubazane Mwelase

Dube* Maqhama Khushwayo Nsizwakele Shozi

Duma – Ntenga Mthombeni Lwandle

Dumakude – Shange

Dumisa Gcwensa Ndimande

Dunge Chiliza

Duze Seyama Fakazi Fakude

 • F:

Fihlela

 • G:

Gabela – Nsele ka Lindamkhonto, Vezi, Mahlasela

Gama Shabangu Mbokane Mdluli Manyoni

Gamede Mkholwa Sebenzekhaya Mbede

Gasa – Nyawose, Mzoneli

Gasela – Gazu Sibiya

Gatsheni – Ndlovu

Gaxa – Gubevu, Nokhala, Msuthu

Gazu – Sotobe, Qwabe

Gcaba Thembela Nombela Mbuso

Gcabashe – Qwabe, Mnguni

Gcumisa Ngwazi Gcwensa Mzulwini, Ndimande

Gcwabaza – Thusi, Sishange, Mfene, Msuthu.

Gcwensa – Ndimande

Gebashe Ngcaweni Mnguni

Gedeza Mnyandu Nongalaza Mpangazitha

Gina – Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi.

Gininda – Nyembezi Shamase

Goba – Mbambo* Magoza

Gobhozi – Nyuswa Ngcobo Fuze

Goqo – Ndaba, Mwelase

Gule – Malambule Nselenduna

Guma – Siyaya Mangena

Gumbi – Ndandali Mlotshwa

Gumede – Qwabe, Mnguni, Khondlo, Yeyeye, Phakathwayo

Gwacela – Mbili, Mhlanga,

Gwagwa – Mlambo Qunga Mphephethwa

Gwala – Nkondlwane, Majiya ka-Mshika, Ngwavuma, Ngwede, Ndzimandze, Mphephethwa

Gwamanda – Yenga, Sochumase

 • H:

Hadebe: Mthimkhulu Bhungane

Hlabisa: Ngotsha Mdinwa Songiya, Somfula

Hlatshwayo: Mhayise, Mavuso, Swazi, Cebisa

Hlela: Madlula, Hangala, Kunene

Hlengwa: Mashasha, Thoyana

Hlomuka: Ngidi, Bophela, Busane, Fuyane

Hlongwa: Gabhisa, Mtumaseli, Lange, Khawula, Gence

Hlongwane: Ngwane, Sangweni, Zikhali

Hlophe: Thumbeza, Myeni, Sameya

Hlubi: Nkosi, Ludonga, Mavuso

 • J:

Jali: Bhengu, Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane

Jama: Dlamini, Mzizi, Sijadu

Jamile: Nkamzwayo, Mehloluhlaza, Ntsele

Jele: Luvuno, Nonyanda, Sokhwebula

Jili: Vilakazi

Jiyane: Mkhathini, Magolwana, Mahlinza

 • K:

Khaba: Ngobese, Mqungebe

Khalishwayo: Mhlophe, Mathunjwa, Ndandaz’uphoso, Nina basoshabeni

Khambule: Mlotshwa, Mncube*

Khanyeza: Ngwane, Bhengu, Ngcolosi

Khanyile: Sothole, Mthiyane, Ndwandwe, Zikode, Ngwane

Khathi: Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo, Sibiya

Khathide: Kubheka, Masobode, Makhunga, Magononde

Khawula: Hlongwa, Gebhezi, Ntombela, Ntanzi

Kheswa: Nozulu, Mpangazitha

Khomo: Sibiya, Zamisa

Khoza: Mlotshwa, Msuthu, Ndlandla

Khubisa: Nkomo* Ncube*

Khuboni: Maseko, Simelane

Khulu: Mbulaze, Mntungwa

Khuluse: Hlongwa, Gabhezi, Mdindela

Khumalo: Mabaso

Khumbuza: Cele, Ndosi Khuzwayo Gumede, Mnguni

Khwela: Ndulini

Khwane: Dlakela, Gugushe

Kubheka: Khathide, Sobote, Magononde

Kunene: Madonsela, Mtimande

Kweyama: Vezi, Dladla

 • L:

Lamula: Zinyane, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu*, Lutholoni, Mdlenevu.

Langa: Sothole, Ngwane, Mcwaye

Lembede: Ndima

Linda: Cebekhulu

Lukhele: Mdluli*, Nzimande

Luthuli: Madlanduna, Mshibe

Luvuno: Malembe

 • M:

Mabanga: Dlodlo, Langa, Mpangazitha

Mabaso: Mntungwa, Ndabezitha, Mbulazi

Mabhena: Musi, Mhlanya

Mabizela: Mshengu, Shabalala, Ndimande

Mabika: Dinane, Dinabantu

Mabuya: Msibi, Ndlondlo, Ngwenya*, Mntimande

Mabuyakhulu: Ndiyema, Mdotshana

Mabuza: Ludonga

Made: Zimbu, Ngwane, Zimase, Mkhandlela

Madela: Longode, Ndaba, Hhoyiyane

Madiba: Shinga

Madi: Ngalonde,

Madide: Phikela, Mawanda, Sompisi

Madinane: Ngwekazi, Dinabantu, Jokiwe onjengenyamazane, Dlawuza, Bhembe, Mnguni oluhlaza njengenyonga yembuzi, Lakaza.

Madlala: Mpumuza, Bhengu, Sishi,

Khabalidaka, Nodlomo

Madondo: Mnguni, Mnquhe

Madonsela: Kunene, Mntimande

Maduma: Mthiyane

Maduna: Mdlalose, Nyanda

Mafulela: Ndondakusuka Mafobo,

Mafuleka: Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!!

Magagula: Mthombeni

Magubane: Thole, Nkomose, Sothole, Ndlandla

Magutshwa: Simelane

Magwaza: Yengwayo

Mahaye: Nodanga, Ntombela, Ntanzi

Mahlaba: Mbunjwa, Nsukuza, Shengele, Cindi

Mahlalela: Maziya, Mcanco

Mahlangu: Mabhoko, Mbili, Phetha

Mahlinza: Jiyane, Zosongo, Mkhathini

Mahlobo: Sokhela, Nzuza

Majola: Macingwane, Mchunu

Majozi: Mnqamu, Gwanyana, Mbhulangwe

Makhanya: Duze, Mnguni, Yeyeye

Makhaye: Shombela, Mdeke, Nyawokhulu

Makhathini: Mncwabe

Makhaza: Luvuno, Sokhela

Makhoba: Sengwayo, Ncwane

Makhunga: Phethela

Malevu: Vezi, Kunene , Ziqunde

Malinga: Mlotshwa, Vunisa, Zindela

Maluleka: Thomoyi

Mamba: Nkosi

Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande

Manqele: Duyaza, Phakathi, Ndaba

Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji

Manzini: Zungu

Maphalala: Khoza, Mtimande, Mavuso

Maphanga: Gumede, Ginindza

Maphisa: Mlambo, Sishange, Mabhedla

Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile

Masango: Ntusi, Mdluli*

Maseko: Ngcamane, Khuboni

Mashaba: Ngungunyana, Phoseka

Mashinini: Guliwe, Bembe, Cindi

Masikane: Tiba

Masina: Mathebula, Mkholo

Masinga: Shobane, Njomane, Mangethe

Masilela: Mntambo, Mlondo

Masondo: Nyambose, Mpanza

Masuku: Nhlane, Ndwandwe

Mathaba: Mcambi, Mbuyazi

Mathe: Ncanana, Thenjwayo, Mzilankatha

Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu,* Sodiza, Ntongadli

Mathebula: Masina, Mkholo, Mthombeni

Mathenjwa: Ndabezitha

Mathunjwa: Mvubu

Mathibela: Msuthu

Mathonsi: Shekimbuya

Mathwasa: Silangwe, Ntamonde

Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu

Mavuso: Ludonga, Mshengu, Shabalala

Mayise: Phakathi, Nkomoye, Nsele

Mayisela: Mhayise, Jibela, Mbonane

Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini

Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo* Goba,

Magoza, Mdunge

Mbanjwa: Sokhela, Magujwa, Dindela

Mbatha: Shandu

Mbebe: Guliwe, Mashinini

Mbeje: Mbatha, Shandu

Mbhele: Khuboni, Godide, Ndlela

Mbhense: Mgwaba! Bhensela,  Nsindane

Mbili: Khosini

Mbokazi: Donda, Sontuli, Hlumakazi

Mbonambi: Mbuyazi, Mabhodla

Mbongwa: Mbuyisa, Makhubo

Mbongwe: Sondisa, Maphanga

Mbotho: Nsindane, Mtolo, Mshikela

Mbuli: Mlawula

Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*

Mcambe: Mathaba

Mcanyana: Mayeza, Kholose, Mshiyane

Mchunu: Macingwane

Mcoyi: Gumede

Mdaka: Nhlabathi, Mdomula, Magezana

Mdakane: Mlangatshe

Mdladla: Thumbela, Mwelase

Mdlalose: Nyanda, Maduna, Dikane

Mdletshe: Ngomane, Msindazwe

Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo

Mdonswa: Nguse

Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo,* Makhathini

Memela: Gambu, Msuthu, Nontuli

Meyiwa: Msomi, Gasa

Mfeka: Mzimela.

Mfusi: Thiyane

Mgcaleka: Mthembu,* Mvelase

Mgenge: Maphahla

Mgobhozi: Mahlobo, Yeyeye

Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla

Mhlanga: Gwacela, Mbili

Mhlangu:

Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela

Mhlungu: Mthiya

Miya: Mzizi

Mjadu: Sonqandile, Mshikila, Ndlela

Mjwara: Mbelu, Mnangwe, Gubeshe

Mkhabela: Dlomo

Mkhatshwa: Nxumalo, Ndwandwe

Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa

Mkhize: Gubhela, Khabazela, Gcwabe

Mkhonza: Mhlongwane, Ngwane

Mkhulisi:

Mkhumbuzi: Magaya, Cele

Mkhungo: Lango, Sodi

Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase

Mlaba: Ximba, Mabhoyi

Mlambo: Gubhuza, Ndlanzi, Magaye

Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda

Mlawu: Nzamela

Mlondo: Mgenge, Mntambo

Mncube:* Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha

Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini

Mngadi: Madlokovu, Ngema

Mngoma: Cenge, Mkhongisa

Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka

Mnikathi: Gcwensa, Khaphela

Mnisi: Mvulani, Nkophe

Mnomiya: Gininda, Shezi

Mnqayi: Mashiya, Linda Nsele

Mntambo: Mlondo, Vezi, Masilela, Jiyane

Mnyandu: Mpangazitha, Bhedleni

Mnyoni: Dlamane

Motha: Mvulane

Mtolo: Nsindane, Mboko

Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda

Mpila: Delwayo

Mpofana: Ntombela

Mpungose: Khuba, Gawozi, Phahla

Mpunzana: Mpanza

Mqadi: Mbuyisa

Msane/Msani: Vangisa, Mvuna, Majoka

Mseleku: Duma, Lwandle, Mthombeni

Msibi: Ndlondlo, Guliwe

Msimang: Thabizolo, Nonkosi

Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi

Msweli – Nxele, Seme, Nongalo

Mthabela: Chibi, Mlotshwa

Mthalane: Weza

Mthanti: Mnyaka, Mthiyane, Ntsele

Mthembu:* Mvelase, Mkhulisi

Mthethwa: Jobe, Nyambose, Masondo*

Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane

Mthiya: Zubane, Mbatha Mthiyane:

Sokhulu, Luvuno, Zondo, Mazwi

Mthombeni: Magagula

Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla

Mvubu:* Mgasela, Mdluli,* Mathunjwa

Mvula: Duma

Mvuyana: Khumbuza, Cele

Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele

Mwandla: Nqumela, Magange

Msweli: Dubandlela

Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha

Mzila: Mawewe

Mzileni: Nyawose

Mzimela: Mnguni, Dimbani

Mzizi: Dlamini

Mzobe: Lamula, Phohlo

Mzolo: Dlangamandla, Gasa, Mbungela

Mzoneli: Phingoshe, Msomi

Mzulwini: Gcwensa, Shozi, Ndimande

Mzolo: Dlangamandla, Gasa, Mbungela

Mzoneli: Phingoshe, Msomi

Mzulwini: Gcwensa, Shozi, Ndimande

 • N:

Nala: Gwija, Mhlophe

Ncala: Njiki, Maphanga

Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma

Ncanana: Mathe, Thenjwayo, Mzilankatha

Ncongwane: Nkwakha

Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane

Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa

Ndawo: Yamela, Khoza, Khobeni, Mphahlwa

Ndawonde: Zitha

Ndebele:* Mazankosi, Vanande

Ndima: Lembede

Ndimande: Gcwensa, Mzulwini

Ndlala: Khezokhulu, Tukane, Mlalane

Ndlangamandla: Mphazima

Ndlanzi: Hadebe, Bhungane, Mthimkhulu

Ndlanya: Mjoli, Mbekwa

Ndlela: Bayeni, Sompisi, Godide, Mphemba

Ndlovu:* Gatsheni,* Boyabenyathi

Nduli: Khwela

Ndulini: Khwela, Sithombo

Nene: Sithenjwa, Ngema

Ngcamphalala: Mcusi wendlunkunku, Nina esagigqika ngesilulu

Ngcamu: Mncube,* Mzilankatha

NgcBemu: Makhathini, Xulu, Donda

Ngcobo: Mavela, Fuze, Mapholoba, Mbili

Ngema: Mngadi, Ntusi, Nene

Ngiba: Mlungwana, Zikhungwini

Ngidi: Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo

Ngobese: Mqungebe, Donda, Mthinti

Ngonini: Mlawu

Ngubane: Mbomvu

Ngubeni: Nkomo

Ngwenya: Mtimande

Ngwazi: Zumbisa, Cele, Mbutho, Gcumisa

Nhlanhla: Mncube* Nhlapho: Sigegede, Mwelase

Nhleko: Mgilija, Mncwango

Nhlengethwa: Msuthu

Nkabinde: Mcusi, Mzizi

Nkonyeni: Chibini, Khanyayo

Nkosi: Dlamini

Nkumane: Zitha

Nkwanyana: Zikode

Njapha: Soduba, Vabaza, Siyeshe

Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo

Nsele: Linda, Hadebe

Nsibande: Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela

Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu

Ntenga: Duma

Ntombela: Mahlobo, Mpangazitha

Ntuli: Mphemba, Mbhele

Ntshangase: Mgazi, Biyela, Menziwa

Ntshalintshali: Phathwayo

Ntshingila: Dlabane

Ntshiza: Mtolo, Dlangamandla

Nxamalala: Zuma

Nxasana: Nonduma, Bele, Sikhonza

Nxele: Sweli, Semi, Msweli

Nxumalo: Ndwandwe, Mlaba, Mkhatshwa

Nyandeni: Gasela, Khukhuza, Mashobane

Nyawo: Dumakude, Mlaba

Nyembe: Thwala, Siwela

Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali

Nyide: Ndabase, Mahulube

Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba

Nzama: Zukula, Chamane, Wosiyane

Nzima: Phakathi

Nzimande: Mphephethwa, Mdluli,* Mdlobhiya, Mangcamane

Nzimase: Sishi

Nzuza: Mshazi, Mahlobo

 • P:

Phakathi: Mncwango, Sigagu, Juqula

Phewa: Mvelase

Phoswa: Nyoni, Gengeshe

Phungula: Mdlovu

 • Q:

Qwabe: Gumede

 • P:

Phakathi: Mncwango, Sigagu, Juqula

Phewa: Mvelase

Phoswa: Nyoni, Gengeshe

Phungula: Mdlovu

 • Q:

Qwabe: Gumede

 

 • S:

Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi

Sangweni: Hlongwane, Ngwane, Zikhali

Seme – Mbuyazi, Msweli

Shabane: Mboyisa, Mlinga

Shabane: Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…

Shabalala: Mshengu

Shabangu: Mbhele, Gama, Ntuli

Shandu: Mbatha, Mthiya

Shange: Dumakude, Mdima

Shangase: Shuku

Shazi: Zindela, Cebekhulu

Shelembe: Maphalala, Mzamela

Shezi: Dlaba

Shinga: Ndelu, Blose, Madziba

Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa

Shoyisa: Mnqayi

Shozi: Mthiya

Sibaya: Thango, Gotsholo

Sibeko: Maziya, Mkhabela

Sibisi: Mahlase, Bhovungana, Gamede

Sibiya: Ndaba, Sotobe

Sikhakhane: Mathula, Nzimase

Sikhosana: Ncama, Msamkhulu, Somboni

Sikobi: Ngwenya*

Simelane: Magutshwa

Sithole: Mondise, Jobe

Siyaya: Guma, Mangena

Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo

Sokhulu: Mthiyane

 • T:

Thabethe: Mangede

Thango: Sibaya, Jiyane

Thela:

Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina

Thembela: Nombela, Gcaba

Thenjwayo: Nsibande, Gabadela

Thwala: Mnyamande, Nyembe, Motha,

Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene*

Thusini: Donda, Manqele, Mnguni, Mlaba

 • W:

Wanda: Mathetha, Mphankomo

Wela: Yeye

Weza: Mthalane Kweyama, Mnembe

Vilakazi: Mphephethwa, Jili, Binda

Vumase: Sikhumbane, Mfumu

 • V:

Vumisa: Nkala

Vundla: Gigaba

 • X:

Xaba: Nonkosi

Xala: Gubulundu, Mbanjwa, Zizi, Dlamini

Xhakaza: Bhengu, Nondela

Ximba: Mlaba, Nondlela, Msuthu, Thusi

Xolo: Msuthu, Ntamonde, Thusi

Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba

 • Y:

Yengwa: Gwamanda, Sondini

Yeni: Shibase, Zondi

 • Z:

Zaca: Msenti Majila

Zakwe: Cebisa, Mdlolo,

Zama: Dingila, Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane

Zibani: Zikhonjwa, Nontanda

Zikhali: Sangwani, Hlongwane, Ngwane

Zincume: Mhlongo, Njomane

Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu

Zimu: Mtuswa, Mbhodwe Biyase, Khathini

Zitha: Ndawonde

Zondi: Nondaba, Gagashe, Luqe

Zondo: Mthiyane

Zubane: Mthiya, Zikhonjwa

Zuke: Mbhedu, Bikelwayo

Zulu: Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi,

Zungu: Manzini

Zwane: Mangethe! Zikode ka Ndabansele ka Linda Mkhonto

This is the list of Zulu surnames and clan names. If you have any thoughts or comments on it, let’s hear them in the comments section.

0 Shares

Leave a Reply